Sprint Swim Academy

Friends 0

Sprint Swim School

  •  
  •  

ข้อมูลบัญชี

Swim for Life .... Life saving skill Baby Swim/Learn to swim หัวใจคือ "การว่ายน้ำให้เป็นเร็วที่สุด" หลักสูตรของ Baby Sprint จึงมุ่งเน้นการสอนทักษะการเอาตัวรอดทางน้ำ (Survival Skill) เพื่อให้น้องๆว่ายน้ำให้เป็น "เร็วที่สุด" เพราะหากช้าไปเพียงแค่วันเดียว อันตรายก็สามารถเกิดขึ้นได้ Beginner/นักกีฬา หัวใจคือ "ทักษะการว่ายน้ำที่ถูกต้องที่สุด" หลักสูตรของ Sprint Swimming Academy จึงมุ่งเน้นทักษะการว่ายน้ำที่ "ถูกต้องที่สุด" โดยไม่รีบเร่งเพราะเราต้องการเน้นสร้างนักกีฬาที่มีคุณภาพ ซึ่งทำให้น้องๆไม่ต้องเสียเวลาในการปรับพื้นฐานใหม่ในอนาคต

Recent media

Coupon

Reward card