SOMMAI.net

SOMMAI.net

@sommaibeauteFriends 8,711

Reward Cards

Ticket Image

Collect 6 points to get a voucher for รับ Voucher เงินสด 100 บาทฟรี !

Shop Link QrCode

Gallery

  • ขาวทันใจ

    ขาวทันใจ

    1145 บาท

Location

Address
517 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

Business Information

Account Intro

สมหมายเภสัช ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2511 ความมุ่งมั่นตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมาจากรุ่นสู่รุ่น สมหมายเภสัช. จึงเป็นร้านยามาตรฐานแห่งแรกของภาคกลาง
ปัจจุบัน สมหมายเภสัช. มี 3 แห่ง สาขาแห่งที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณท่ารถ บขส. วงเวียนสระแก้ว อ.เมือง จ.ลพบุรี สาขาแห…
See More
Top