SMS2PRO

SMS marketing คืออะไร SMS marketing หรือการตลาดผ่าน SMS คือการส่งข้อความส่งเสริมการขายไปยังลูกค้าผ่านทางข้อความบนโทรศัพท์มือถือ เช่น การแจ้งโปรโมชั่น ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โปรโมทสินค้าตัวใหม่ กา...

2 likes6 commentsLINE VOOM