SmartLawTutor

ประเด็น : ชายหญิงที่อยู่กินด้วยกันโดยไม่จดทะเบียนสมรส หากซื้อทรัพย์สินร่วมกันย่อมเป็นกรรมสิทธิ์รวม หากใครคนหนึ่งตาย อีกคนหนึ่งร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกได้ในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย . ป.พ.พ. มาตรา 1713 ทาย...

0 likes0 commentsLINE VOOM