มูลนิธิเด็กโสสะฯ

Friends 15,530

@sosthailand

รู้จักเรา

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดพ่อแม่ ญาติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ซึ่งได้นำรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจากองค์กรหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages International) ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการอยู่กว่า 130 ประเทศทั่วโลก หมู่บ้านเด็กโสสะดูแลเด็กที่ครั้งหนึ่งเคยสูญเสียพ่อแม่ ขาดญาติมิตร สามารถเติบโตขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง โดยเด็กได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวทดแทนที่อบอุ่น เต็มเปี่ยมด้วยความรักจากแม่โสสะ เติบโตขึ้นท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้องในบ้าน และอยู่ร่วมกันในชุมชนหมู่บ้านเด็กที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน อีกทั้งเด็กยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไปประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้ รวมทั้งอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในการดูแลของครอบครัวโสสะประมาณ 700 ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต ปัจจุบันมีเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวโสสะ จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่สามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้กว่า 500 คน

Social media

Follow us on social media

ช่องทางการสนับสนุนSee more

บริจาคออนไลน์

ผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ

ของที่ระลึก

LINE Shopping

เลขบัญชีธนาคาร

ดูเลขบัญชี

บริจาคผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ

ดูเพิ่มเติม

โหลดสติกเกอร์ไลน์

โหลด

Country or region: Thailand