panyarakschool

panyarakschool

@skr5559oFriends 292

Location

Address
กรุงเทพมหานครห้วยขวาง55/3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย สามเ… See More

Business Information

Hours 8:00-17:00
URL http://www.panyarak.com/
Phone 0879300039

Account Intro

โรงเรียนปัญญารักษ์การบริบาล เปิดสอนผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนผู้ช่วยการพยาบาล หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็ก

Jobs

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- อายุ 15 ปี ขึ้นไป
- เพศหญิงหรือชาย
- ความรู้ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือวิกลจริต

หลักฐานการรับสมัคร

- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- ส…
See More
Top