สภาอุตสาหกรรมฯ

Friends 22,138
  • FTI
  • 08:00-17:00 น.
  • 02-345-1000
  • https://www.fti.or.th
  • ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Mixed media feed

ข้อมูลบัญชี

"อุตสาหกรรมไทยก้าวไกล นวัตกรรมก้าวหน้า รักษ์สิ่งแวดล้อม" สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวาระปี 2561-2563

สภาอุตสาหกรรมฯ
FTI