SIRIRAJ

SIRIRAJ

@sirirajFriends 550,076

Timeline

สาขาวิชาการใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวชวิทยา ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้ป่วย ญาติและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการความรู้ความเข้าใจและเตรียมความ พร้อมก่อนการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยา" ครั้งที่ 4/2561 รุ่นที่ ...See More
See More

Location

Address
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Top