S.A.M Singapore Math

S.A.M Singapore Math

@singaporemathsFriends 414

Timeline

S.A.M Studio: EP3 Basic Bar Model Bar Modeling: หลักสูตรคณิตศาสตร์ของสิงคโปร์มุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนสามารถการแก้โจทย์ปัญหามากกว่าการคำนวณ เริ่มต้นในระดับชั้นประถม 1 เด็กจะพบกับโจทย์ปัญหาที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อนสามารถหาคำตอบได้เพียงขั้นตอนเดียวเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในแ ...See More
S.A.M Studio: EP3 Basic Bar Model www.youtube.com Singapore Maths "แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ" Bar Modeling: หลักสูตรคณิตศาสตร์ของสิงคโปร์มุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนสามารถการแก้โจทย์ปัญหามากกว่าการคำนวณ เริ่มต้นในระดับชั้นประถม 1 เด็กจะพบกับโจทย์ปัญหาที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อนสามารถหาคำตอบได้เพียงขั้นตอนเดียวเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในแก้โจทย์ปัญหา จากนั้นในระด...
See More
Top