ข้อมูลบัญชี

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 02424 5623, 02424 5602 แฟกซ์ 02424 5618 Faculty of Music Silpakorn University 22 Borommarachachonnani Rd. Talingchan, Bangkok Tel. 02424 5623, 02424 5602 Fax.02424 5618