siamtechno

siamtechno

@siamtechnoFriends 451

Timeline

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่ ๐๐๕/๒๕๖๒ เรื่อง เลื่อนกำหนดจัดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีหนังสือที่ วทส ๐๑๐๒/๐๐๗๖ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อกราบทูลเชิญ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์ ...See More
See More
Top