SiamEast Solutions

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันหยุดราชการไทย หนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตร...

0 likes0 commentsLINE VOOM