The Princeton Review

The Princeton Review

@shx7558uFriends 215

Timeline

SAT Essay Course >>> 16 September - 28 October 2017 <<< - รบวรวมเทคนิคและการฝึกทำโจทย์ SAT Essay ไว้อย่างครบถ้วน - มีการจับเวลาตอนฝึกเขียน SAT Essay เหมืิอนสอบจริง - คุณครูตรวจ Essay และให้ feedback นักเรียนเป็นรายคน ===จองคอร์ส โทร 02-636-6770==== . >>> สมัครด่วน! ...See More
See More
Top