DW13

Friends 96,380

ราคา DW ทุกตัวในตลาด

ข้อมูลบัญชีSee more

ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DW13 เป็นผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2552 และเป็นผู้นำระบบ Market Making ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นรายแรก นักลงทุนสามารถติดตามข่าวสาร การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ DW พร้อมกับกิจกรรมที่น่าสนใจ พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายกับเราได้ที่นี่ LINE: @DW13 และ Facebook : Thaiwarrant DW13

DisclaimerSee more

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ไลน์("ข้อกำหนดฯ") ยินดีต้อนรับท่านสู่ ไลน์ DW13(“ไลน์”)ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(“บริษัท”)ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอต่อท่านภายใต้ข้อกำหนดฯ เมื่อท่านได้เข้าสู่ไลน์นี้ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดฯนี้ หากท่านไม่ยอมรับท่านจะไม่มีสิทธิเข้าใช้ไลน์นี้ |ข้อมูล เนื้อหาและ/หรือสาระสำคัญทั้งปวงที่ปรากฏในไลน์นี้(“ข้อมูล”)1)เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท/บริษัทในเครือ2)ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาญาจักรไทย ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก แปลหรือแจกจ่าย ข้อมูล และเนื้อหาของไลน์นี้ ก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร |ข้อมูลถูกนำเสนอในลักษณะตามสภาพที่บริษัทได้รับ(“as is” basis)บริษัทไม่ได้ให้การรับประกันหรือการรับรองใดๆไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในความถูกต้อง แท้จริง ครบถ้วนหรือความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวมิได้เสนอหรือจูงใจให้ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินใด รวมถึงมิได้เป็นการให้คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใด ท่านจึงตกลงเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยจากการใช้ไลน์นี้ด้วยตนเองทุกประการ |นอกจากนี้บริษัทขอปฏิเสธที่จะรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าไลน์นี้จะตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้ของท่าน รวมถึงไม่ขอรับรองว่าไลน์จะทำงานได้อย่างถูกต้องหรือตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดซึ่งรวมตลอดถึงและไม่จำกัดเพียงความสูญเสียใดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้ไลน์นี้ |เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน ไลน์นี้อาจเชื่อมต่อไปยังเวบไซต์อื่นซึ่งบริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นไม่ว่ากรณีใดบริษัทจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาเวบไซต์ดังกล่าวรวมถึงไม่รับผิดชอบในความสูญเสียและเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้เวบไซต์ดังกล่าว |บริษัทสงวนสิทธิในการเพิกถอนและ/หรือแก้ไข ข้อมูล ลักษณะ ขอบเขต นโยบายฯลฯของไลน์และ/หรือข้อกำหนดฯฉบับนี้ ณ ขณะใดตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร ทั้งนี้ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดข้อกำหนดฯฉบับนี้ไม่สมบูรณ์หรือเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ให้ข้อกำหนดฯดังกล่าวแยกออกและไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดฯอื่นที่ยังคงใช้บังคับได้นั้น |ไลน์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายไทยโดยมิพักต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดของกฎหมาย

Mixed media feedSee more

Country or region: Thailand