DW13

Friends 94,525

ข้อมูลบัญชีmore

ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DW13 เป็นผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2552 และเป็นผู้นำระบบ Market Making ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นรายแรก นักลงทุนสามารถติดตามข่าวสาร การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ DW พร้อมกับกิจกรรมที่น่าสนใจ พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายกับเราได้ที่นี่ LINE: @DW13 และ Facebook : Thaiwarrant DW13

Disclaimermore

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ไลน์("ข้อกำหนดฯ") ยินดีต้อนรับท่านสู่ ไลน์ DW13(“ไลน์”)ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(“บริษัท”)ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอต่อท่านภายใต้ข้อกำหนดฯ เมื่อท่านได้เข้าสู่ไลน์นี้ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดฯนี้ หากท่านไม่ยอมรับท่านจะไม่มีสิทธิเข้าใช้ไลน์นี้ |ข้อมูล เนื้อหาและ/หรือสาระสำคัญทั้งปวงที่ปรากฏในไลน์นี้(“ข้อมูล”)1)เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท/บริษัทในเครือ2)ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาญาจักรไทย ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก แปลหรือแจกจ่าย ข้อมูล และเนื้อหาของไลน์นี้ ก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร |ข้อมูลถูกนำเสนอในลักษณะตามสภาพที่บริษัทได้รับ(“as is” basis)บริษัทไม่ได้ให้การรับประกันหรือการรับรองใดๆไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในความถูกต้อง แท้จริง ครบถ้วนหรือความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวมิได้เสนอหรือจูงใจให้ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินใด รวมถึงมิได้เป็นการให้คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใด ท่านจึงตกลงเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยจากการใช้ไลน์นี้ด้วยตนเองทุกประการ |นอกจากนี้บริษัทขอปฏิเสธที่จะรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าไลน์นี้จะตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้ของท่าน รวมถึงไม่ขอรับรองว่าไลน์จะทำงานได้อย่างถูกต้องหรือตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดซึ่งรวมตลอดถึงและไม่จำกัดเพียงความสูญเสียใดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้ไลน์นี้ |เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน ไลน์นี้อาจเชื่อมต่อไปยังเวบไซต์อื่นซึ่งบริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นไม่ว่ากรณีใดบริษัทจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาเวบไซต์ดังกล่าวรวมถึงไม่รับผิดชอบในความสูญเสียและเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้เวบไซต์ดังกล่าว |บริษัทสงวนสิทธิในการเพิกถอนและ/หรือแก้ไข ข้อมูล ลักษณะ ขอบเขต นโยบายฯลฯของไลน์และ/หรือข้อกำหนดฯฉบับนี้ ณ ขณะใดตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร ทั้งนี้ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดข้อกำหนดฯฉบับนี้ไม่สมบูรณ์หรือเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ให้ข้อกำหนดฯดังกล่าวแยกออกและไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดฯอื่นที่ยังคงใช้บังคับได้นั้น |ไลน์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายไทยโดยมิพักต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดของกฎหมาย

Mixed media feedmore

Country or region: Thailand