SDTY TOUR

Friends 2,874

www.sdty-tour.com

Mixed media feedSee more

งาน

จนท.แปลภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน) คุณสมบัติ เพศ: ชาย/หญิง/เพศทางเลือก อายุ: 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา: สาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์: 1 ปี รายละเอียดงาน: แปลภาษาตาที่ได้รับมอบหมาย ---------------------- การตลาดออนไลน์ 1 อัตรา คุณสมบัติ: เพศ: ชาย/หญิง/เพศทางเลือก อายุ: 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา: สาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์: 1 ปี รายละเอียดงาน: - ดูแลสื่อออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ ( Website | Facebook Page | Line@ | ect.) - ป้อนข้อมูลลงเว็บไซต์ ผู้สนใจสมัคร กรุณาส่ง Resume มาที่ admin@sdty-tour.com

Country or region: Thailand