EIC

@scbeicFriends 2,213

Timeline

sticon อนาคตทิศทางค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น จากการปรับตัวขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนหลัก sticon เทคโนโลยีประหยัดพลังงานจะถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้สูงขึ้น sticon อีไอซีมองธุรกิจ ...See More
ติดอาวุธเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า..ด้วยเทคโนโลยียุคใหม่ / Note / EIC Analysis | Economic Intelligence Center (EIC) www.scbeic.com ปัจจุบันอุปกรณ์ประหยัดพลังงานได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับอุปกรณ์ดังกล่าวเริ่มเข้ามามีบทบาทและเป็นที่ต้องการมากขึ้น โดยเฉพาะระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) ในอาคารและโรงงาน ซึ่งสามารถที่จะดึงข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณการใช้พลังงานของอาคา...
See More
Top