EIC

@scbeicFriends 4,887

Timeline

EIC Flash : IMF ปรับลด GDP โลกปี 2018 2019 ระบุความเสี่ยงสงครามการค้าเพิ่มขึ้น 📌 IMF ปรับลด GDP ของเศรษฐกิจโลกจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของสงครามการค้า ความเปราะบางทางเศรษฐกิจรายประเทศ และภาวะการเงินโลกที่มีแนวโน้มตึงตัวต่อเนื่อง 📌 สงครามการค้าจะส่งผลกระทบต่อการเ ...See More
See More
Top