SCBAM

ลงทุนหุ้นทั่วโลกที่มีเสถียรภาพในการเติบโตทุกสภาวะ คัดเลือกหุ้นด้วยระบบวิเคราะห์เชิงปริมาณ ลดข้อผิดพลาด และอคติของมนุษย์ เริ่มต้นลงทุนเพียง 1 บาท 🌎 ▪ SCBGQUAL(E) ลงทุนหุ้นคุณภาพ ที่มีศักยภาพในการเต...

6 likes0 commentsLINE VOOM