satitchulapta

Friends 0

Official Account

  •  
  •  

ข้อมูลบัญชี

วัตถุประสงค์ของสมาคม 1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. เพื่อให้ผู้ปกครองและครูร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการให้การศึกษาและอบรมนักเรียนเพื่อให้มีพัฒนาการทุกด้านและเป็นพลเมืองดีของชาติ 3. เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างสมาชิก ดำเนินกิจการต่างๆ ตลอดจนการหาทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา นันทนาการและสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว 4. เพื่อดำเนินกิจการที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 5. เพื่อจัดหาทุนให้โรงเรียนนำไปพัฒนาอาคาร สถานที่ และจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีอุปกรณ์การเรียน การสอน ที่ทันสมัย

Coupon

Reward card