Samsonite Thailand

Samsonite Thailand

@samsonitethFriends 5,995

Timeline

#วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" ท่ามกลางพระสงฆ์ ที่มาประชุมพร้อมกัน ๑๒๕๐ รูป โดยมิได้นัดหมาย ซึ่ง โอวาทปาติโมกข์ ...See More
See More

HOUSE OF SAMSONITE STORE

See More
Top