@Baan-D

Friends 9,525

www.baan-d.com

Mixed media feedSee more

www.baan-d.comSee more

2013

จัดทำนิตยสาร Property Guide Rayong รายเดือนขึ้น และวางแจกตามสถานที่ต่างๆ อย่างเป็นทางการครั้งแรกในเดือนสิงหาคม

2015

ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมกับผู้อ่านมากขึ้น จึงริเริ่มจัดพิมพ์นิตยสาร Property Guide Chonburi ขึ้นมาในเดือนพฤษภาคม มีการตีพิมพ์บทความถึง 3 ภาษา นั่นคือ ไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น

ปัจจุบัน

พัฒนาช่องทางการเข้าถึงเพื่อเป็นสื่อกลางให้กับผู้ซื้อ ผู้ขายและโครงการบ้านหรือคอนโดมาเป็นรูปแบบของสื่อ Online อย่าง www.baan-d.com

Country or region: Thailand