rukcom

rukcom

@rukcomFriends 611

Account Intro

บริษัท รักคอม จำกัด เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีอุดมการณ์ และทักษะในการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยทีมผู้บริหารที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์เฉพาะทางกว่า 5 ปี ขอขอบคุณทุกท่านที่ให…See More
Top