RRU Official

RRU Official

@rru.ac.thFriends 1,094

Timeline

อ.วิระสิทธิ์ สุขสมชิต อ.สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย บรรในหัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพ: แต่งหน้าอย่างไรให้ดูดี" พร้อมสาธิตการแต่งหน้านักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
See More
Top