Roong Aroon School

Roong Aroon School

@roongaroonFriends 944

Timeline

#ถอดรหัสรุ่งอรุณ ๓ องค์ความรู้ที่มีชีวิตและหัวใจ 💗 https://goo.gl/GHvPxS เว็ปไซต์ Special Plaza พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อคุณภาพชีวิตของครอบครัวบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ถ่ายทอด‘องค์ความรู้ที่มีชีวิต’ ประสบการณ์ตรงจากการใช้ฐานกายพัฒนาผู้เรียนทุกคนผ่านงานสอนที่ ‘ใส่หัวใ ...See More
See More
Top