Jin Wellbeing County

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน8 ของทุกปี เป็นหนึ่งในวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า " ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" ถือเป็นวันที่มีพ...

0 likes0 commentsLINE VOOM