Jin Wellbeing County

ตัวอย่างการรักษาและอาการ ก่อน-หลัง เข้ารับการรักษา ของผู้ใช้โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา เพศ หญิง อายุ 79 ปี ที่มีอาการก่อนเข้ารับการรักษาดังนี้ ภาวะติดเตียง มีโรคประจำตัวหลายระบบ (ระบบเลือด, ระบบต่อมไร้ท่อ...

1 like0 commentsLINE VOOM