Jin Wellbeing County

ตัวอย่างการรักษาและอาการ ก่อน-หลัง เข้ารับการรักษา ของผู้ใช้โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ในระยะเวลา 1 เดือน เพศ ชาย อายุ 69 ปี มีอาการก่อนเข้ารับการรักษาดังนี้ ภาวะติดเตียง มีโรคประจำตัว และภาวะแทรกซ้อน *ผ...

2 likes0 commentsLINE VOOM