GEL School

Friends 1,873

ร.ร.สอนภาษาอันดับ1

GELSee more

โรงเรียนสอนภาษาอันดับ1 บริการด้านการศึกษาแบบครบวงจร ศึกษาต่อในต่างประเทศระยะสั้นและระยะยาว แนะแนวการศึกษาที่ดีสุด

Mixed media feedSee more

Reward card

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป

เน้นการสอนให้ผู้เรียนได้ พูด ฟัง โดยเน้น การสนทนาในชีวิตประจำวัน เพื่ีอให้เกิดทักษะภาษาอังกฤษที่ดี และสามารถนำไปปรับใช้ได้ในอนาคต เราทำการสอนโดยครูชาวต่างชาติ หลายเชื้อชาติ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฟังในหลายๆ สำเนียง แต่เป็นไปตามแนวทางหลักสูตรของ Oxford ประเทศอังกฤษ

คอร์สทักษะพื้นฐานไวยากรณ์ประถม

เป็นการเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษตาม โครงสร้างประโยค ให้นักเรียนได้รู้คำศัพท์ และโครงสร้าง วิธีการเขียนภาษาอังกฤษตามหลัก ของภาษา เน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการสอบแข่งขันต่อไปในอนาคต

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ ประถม

เป็นการสนทนาฝึกให้น้องๆมีการกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษ ร่วมกับการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

หลักไวยากรณ์ภาษา และสอบแข่งขัน

เป็นคอร์สที่เน้นให้ผู้เรียนที่ต้องการสอบเข้า หรือ สอบทำคะแนนต่างๆ เช่น การสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบ IEITS สอบ TOEIC เป็นต้น โดยครูผู้ชำนาญ เน้นสอนสนุก เข้าใจง่าย

Country or region: Thailand