REI Software

สำหรับงานออกแบบอาคาร ในการกำหนดค่าคุณสมบัติแรงแผ่นดินไหว 🌪☔️
รองรับมาตรฐาน ASCE7-05 และ ASCE7-10
ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ ✨มยผ. 1301/1302-61 ใช้อ้างอิง หรือ
มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะ