REI Software

[Webinar] "ภาพถ่ายสู่แผนที่ & โมเดล ทางวิศวกรรม 2565" Reality-to-Engineering (Intro-to-Digital Twin) เครื่องมือและกระบวนการเก็บภาพถ่ายและวีดีโอจากสถานที่จริงสู่โมเดลทางวิศวกรรมและแผนที่ดิจิตัล เพื่...

2 likes0 commentsLINE VOOM