RAM Hospital

(magnifying glass) ตรวจไม่เจอ อาจเพราะตรวจไม่ตรงจุด "มะเร็ง" ในผู้ชาย (man with glasses) มีหลายชนิด มักไม่มีอาการในระยะเริ่มต้นกว่าจะตรวจพบโรคร้ายก็ลุกลามแล้ว การตรวจคัดกรองจะช่วยให้พบโรคได้เร็ว เ...

3 likes0 commentsLINE VOOM