Psychoshowparinya

@qxv8796uFriends 217

Timeline

จิตสาม(สำ)นึก ประกอบด้วย 1.นึกได้ 2.นึกเอา 3.นึกเอง พลังแห่งจิตทั้งสามนึก มีอานุภาพเพราะ เป็นผู้กำกับพฤติกรรมของมนุษย์ ที่สามารถจะขับเคลื่อนพฤติกรรมที่ดีหรือชั่วได้ ขึ้นกับว่าสามนึกดังกล่าว นึกดีหรือนึกชั่ว ถ้านึกดีสมองก็จะคิดดี พฤติกรรมที่ขับเคลื่อนออกมาก็จะดี แต ...See More
See More
Top