Psychoshowparinya

@qxv8796uFriends 249

Timeline

#จงอย่าใจเบา คำว่า "ใจเบา" ในที่นี้เราหมายถึง คนที่มีจริตหรือนิสัยทางจิต คือ 1.จิตว่องไวต่อสิ่งเร้าที่มากระทบอายตนะ 2.จิตจะรับรู้สิ่งเร้านั้น แล้วสั่นสะเทือนตอบสนองทันที 3.การตอบสนองของจิต คือ การรับรู้แล้วรับเอา 4.เมื่อจิตเกิดการรับเอาสิ่งเร้านั้นแล้ว ก็จะสนองตอ ...See More
See More
Top