ฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต - เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ชีวิตประจำวันให้ปกติที่สุด และมีคุณภาพชีวิตที่ดี