Quality Plus

@qualityplusFriends 4,976

Location

Address
กรุงเทพมหานครดอนเมือง179/18-20 ถ.นาวงประชาพัฒนา แข… See More
Location
วัดคลองบ้านใหม่

Business Information

Hours 9.30 - 18.30
Closed on Saturday Sunday
URL http://www.qualityplus.co.th
Phone 0815633322

Account Intro

เราได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตและการบริการจากหน่วยงานต่างๆ เช่น GMP, ISO 9001, ISO 22716 จึงเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันได้ถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาองค์กร โดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พร้…See More
Top