LOPBURIHOSTING.COM

เรียน ลูกค้าทุกท่าน ด้วยทางร้านประสบปัญหา Harddisk เสียหาย ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานและดึงข้อมูล Backup ลงมาได้ ส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ ระบบอีเมล์ และระบบฐานข้อมูล phpMyAdmin การแก้ป...

0 likes0 commentsLINE VOOM