กรมการศาสนา

Friends 9,001

คุณธรรม จริยธรรม

ศน. องค์กรเกียรติยศSee more

กรมการศาสนา รับโล่รางวัล “องค์กรเกียรติยศ” "องค์กรคนดี" ร่วมสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า เพื่อพัฒนาชาติไทย
จัดโดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
------------------------
กรมการศาสนามีนโยบายในการขับเคลื่อนที่มุ่งปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนสร้างสังคมคุณธรรม ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้คนไทยในสังคมทุกช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นคนที่มีคุณภาพ ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งมีเป้าหมายให้ “คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”

สำนักพระราชวังSee more

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี #เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://www.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๖
การนี้ ในวันเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ดังนี้
– พระบรมมหาราชวัง (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.)
– พระราชวังบางปะอิน
– วังไกลกังวล
– พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
– พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
– พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

#สำนักพระราชวัง
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม

วันวิสาขบูชา ๒๕๖๖See more

video

#กรมการศาสนา #กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน #ให้ทาน #รักษาศีล #เจริญภาวนา #เวียนเทียน และร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาล #วันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒ ถึง ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ และวัดใกล้บ้าน หรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ

เพลงวิสาขบูชาSee more

#วิสาขบูชา - เพลงส่งเสริมพระพุทธศาสนา【OFFICIAL MV】
เพลง : วิสาขบูชา
คำร้อง : ส.ลูกพระร่วง
ทำนอง : เพลงมอญ
เรียบเรียง : จิตรติพงค์ เคนไชยวงค์
ขับร้องโดย
...
เด็กหญิงธนัชญา ศรีนุช
เด็กหญิงจิรัชญา ศรีนุช
เด็กหญิงเพ็ญสินี จงเจริญศักดิ์
เด็กชายมีคุณ ปิยวิมลนันท์
เด็กชายมีเดช ปิยวิมลนันท์
...
นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย
#กรมการศาสนา #กระทรวงวัฒนธรรม
...
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566
...
ติดตามข่าวสารของกรมการศาสนา
Line@ : https://lin.ee/2NZmnmJ
IG : https://www.instagram.com/dra.go.th/#
Youtube : https://www.youtube.com/@DRATHAI
Facebook : https://www.facebook.com/Drathai.go.th
#ดาวน์โหลดเพลงได้ที่ https://e-book.dra.go.th/p/220.html

โทรศัพท์ : 0 2209 3730

เกี่ยวกับกรมการศาสนา

E-Book กรมการศาสนา

E-Book กรมการศาสนา

สถานีข่าว Dra.News

สถานีข่าวสาร กรมการศาสนา Dra.News Station

e-Service ศาสนสถาน

ศูนย์ข้อมูลกลางด้านศาสนา

Social media

Follow us on social media

Mixed media feedSee more

Country or region: Thailand