Smk Automation

อีกหนึ่งทางเลือกที่สะดวกต่อการใช้งานแบบเสียบปลั๊กพร้อมใช้งานได้ทันทีกับ smart farming ระบบการควบคุมโรงเรียนอัจฉริยะสามารถประยุกต์การใช้งานได้ทุกรูปแบบได้ทุกเซ็นเซอร์ได้ทุกอุตสาหกรรมการเกษตรเนื่องจากเร