PWA9

@pwa9Friends 424

Timeline

sticon ย้ำ อังคารที่ 12 ธ.ค.60 - พุธที่ 13 ธ.ค.60 sticon กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) จะหยุดจ่ายน้ำตั้งแต่สถานีผลิตน้ำแม่กวง เพื่อตัดประสานท่อเมนประปาขนาด 900 มม.โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำแม่โจ้ sticon ส่งผลกระทบน้ำประปาไม่ไหลเป็นบริเวณกว้าง sticon ทั้งเขตจ่ายน้ำของ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) ...See More
See More
Top