ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด (ห้องแลป) ลักษณะงาน: - ดูแลงานสอบเทียบเครื่องมือวัด - จัดทำเอกสารเกี่ยวข้อง - จัดทำระบบ ISO17025 ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค ลักษณะงาน: - ดูแลเกี่ยวกับงานติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ สินคาของบริษัท - จัดทำรายงานและเอกสาร - งานอื่นๆ