ข้อมูลบัญชี

สังกัดภาคที่ 6 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ศิษยาภิบาล : ครูศาสนาปริญญา ตาวินโน ผู้ช่วยศิษยาภิบาล : อ.ธณัฐพงศ์ พลสว่าง โทรศัพท์ 081-960-4733 ; 081-530-2203