Premier Prep

Friends 0

Lifelong Success

  • 0614944424
  • สถาบันพรีเมียร์ เพรพ 35 อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 10 ถนน พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  •  
  •  
  •  

Premier Prep

สถาบัน Premier Prep ประกอบด้วยทีมครูที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย ที่สถาบันเราเปิดสอนคอร์สเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเพื่อเตรียมการสอบ SAT, IELTS, BMAT และให้คำปรึกษากับนักเรียนที่สนใจเตรียมตัวสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวง(ทุนคิง) และทุนรัฐบาลไทย รวมทั้งนักเรียนที่มีความต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติชั้นนำในประเทศไทย ปัจจุบันเราพบ 2 ปัญหาหลักในการเรียนของนักเรียนไทยในปัจจุบัน คือ 1. เรียนโดยขาดโอกาสใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน 2. นักเรียนทำข้อสอบภาษาอังกฤษได้แต่ ใช้งานจริงไม่ได้ เราจึงพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการใช้จริง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์อย่างเป็นตรรกะ ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนชั้นนำของโลกให้ความสำคัญ เราเชื่อมั่นในการพัฒนาศักยภาพระยะยาวของนักเรียน เพรา “ที่พรีเมียร์ เพรพ การสอบติดไม่ใช่เป้าหมาย แต่คือมาตรฐาน”