Prart Music Group

Prart Music Group

@prartFriends 1,869

Timeline

OverdriveLive ตอนพิเศษ - คีตมหาราชา ตอนที่ 4 https://tv.line.me/v/2157775 บทเพลงพระราชนิพนธ์ "ยามเย็น" บรรเลงโดย "ผศ.ดร.ภาธร ศรีกรานนท์" และ "อ.ปราชญ์ อรุณรังษี" พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีจากคำบอกเล่าของ ผศ.ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ ธรรมบร ...See More
OverdriveLive - คีตมหาราชา ตอนที่ 4
See More

Business Information

Account Intro

Everything but Music
www.prartmusic.com
Top