Diora clinic

Friends 1,860

ให้หน้าเด็กละมุนนาน

คลินิกหน้าเด็ก

หน้าเด็กละมุนนานไร้สิ่งแปลกปลอมอย่างปลอดภัย

Line official account Dioracare นี้มีขึ้นเพื่อติดตามอาการหลังการรักษาและให้ข้อมูลแก่คนไข้ทุกท่านอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นประโยชน์แก่การรักษาของแพทย์ทางคลินิกจึงจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลของคนไข้ในระบบฐานข้อมูลของสถานพยาบาลโดยไม่เผยแพร่ที่อื่น โปรดอ่านระเบียบ Privacy Policy เพื่อประโยชน์ของท่านตามลิ้งค์ด้านล่าง

https://www.dioraclinic.com/privacy/

Mixed media feedSee more

Country or region: Thailand