Post Office@Central

Post Office@Central

@postoffice.centralFriends 540

Timeline

ประชาสัมพันธ์
See More

History

Business Information

Hours 10.00 - 21.00 (จันทร์-อาทิตย์)
Closed on เปิดบริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด
Phone 02-937-0590

Account Intro

หมายเลขใบอนุญาติ (รป.001/2544) ขึ้นตรงกับไปรษณีย์สามเสนใน ได้รับอนุญาติจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็นที่แรกในประเทศไทย เปิดดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 รวมระยะเวลา 15 ปี
Top