เศรษฐกิจพอเพียง

💖 อนิเมชั่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความเป็นมา : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ตั้งอยู...

10 likes0 commentsLINE VOOM