เศรษฐกิจพอเพียง

💖 อนิเมชั่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา "ข้าวหอมกระดังงา" 👉 พลิกฟื้นนาร้าง ปลูกข้าวประจำถิ่นตากใบ ข้าวหอมกระดังงา อัตลักษณ์ตากใบ นราธิวาส ความเป็นมา : จากการสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรใน ...

23 likes4 commentsLINE VOOM