เศรษฐกิจพอเพียง

💖 อนิเมชั่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา "ชุมชนพึ่งตนเองบ้านละโพะ" ความเป็นมา : ที่นี่เป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแบบวิถีชีวิตของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี เริ่มจากมีการพัฒนา ระบบโครงสร้าง...

15 likes0 commentsLINE VOOM