เศรษฐกิจพอเพียง

🙏 ชุมชนตัวอย่างชุมชนบ้านโคกพลวง จ.บุรีรัมย์ ✫ ชุมชนที่นี่สามารถเอาชนะความแห้งแล้งของธรรมชาติได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชน รวมไปถึงความเสียสละเพื่อส่วนรวมของคนในชุมชน พื้นที่แห่งนี้แต่เ...

11 likes1 commentLINE VOOM