เศรษฐกิจพอเพียง

💖 “...ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้กับราษฎรชาวไทยภูเขา หมู่บ้านปางอุ๋ง โดยจัดโครงการชลประทานจากลำห้วยปางเกี๊ยะ และห้วยแม่หยอด เพื่อส่งน้ำให้หมู่บ้านปางอุ๋ง และหมู่บ้านใกล้เคียง ...

17 likes1 commentLINE VOOM