Pol Sci and PA CMU

@polcmuFriends 398

Business Information

Hours 09.00 - 17.00
Closed on Saturday and Sunday
URL http://www.pol.cmu.ac.th
Phone 053942960

Account Intro

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดิมเป็นภาควิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2548 เป็นคณะลำดับที่ 19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Top