ทพญ.วีริยา จิระวโรภาส

#รักษารากฟัน#Endodontist#ทำฟันเชียงใหม่

Dr. Weriya Jirawaropas, DDS.
สาขาวิทยาเอ็นโดดอนท์ (รักษารากฟัน) Endodontist

- ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาวิทยาเอ็นโดดอนท์

- Doctor of Dental Surgery (DDS.)
- Higher Graduation Diploma in Clinical Science (Endodontics)